سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرضیه اسدنیای فرد جهرمی – گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه اصفهان
علیرضا خورسندی –

چکیده:

دراین پژوهش با استفاده از یک مدل رایانه ای به بررسی تولید امواج THz در بلور غیرخطی دو محوری DAST و همچنین محاسبه جورشدگی فاز، ضریب موثر غیرخطی و بهره بلور پرداخته و محاسبات مربوط به آن را مدل سازی کرده ایم. همچنین در این بررسی طول موج پرتوی THz خروجی از بلور و بهره آن را در ازای زوایای جورشدگی فاز و برای سه طول موج مختلف به عنوان موج دمش محاسبه کرده ایم. تولید امواج THz در بلور DAST را برای سه طول موج ۸۵۰nm و ۷۸۰nm و λp=1064nm بررسی و نتیجه گرفته ایم که از میان آنها لیزر Nd:YAGطول موج مناسبتری برای تولید این امواج در بلور یادشده می باشد.