سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رحمت اله غلامی – اعضا هیئت عملی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه
عیسی ارجی –
ابوالمحسن حاجی امیری –

چکیده:

به منظور گزینش ژنوتیپهای مقاوم یا متحمل به تنش خشکی 7 ژنوتیپ بومی زیتون به نامهایBn3Ps1GWDd1D1، Ds17,Bn6 در ازمایش کرت خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با 3 ترکار تحت 3 رژیم آبیاری 6 ، 9 و 12 روزه در شرایط مزرعه در ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو قرار گرفتند. تیمار 6 روزه به عنوان شاهد در نظر گرفته شد به منظور تعیین پاسخ ژنوتیپ ها به تنش خشکی صفات رویشی مانند ارتفاع نهالها، قطر تنها، تعداد برگ، وزن ترو خشک برگها شاخه ها و ریشه ثبت گردید. و عملیات آماری تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها به روش دانکن انجام گرفت. نتایج نشان داد که ژنوتیپ Ds17 بیشترین مقدار قطر تنها و ژنوتیپ Dd1 کمترین قطر تنه را داشت. ژنوتیپ Bn3 بیشترین تعداد برگ و ژنوتیپ های Gw,Dd1,D1 کمترین تعداد برگ را داشتن و در یک کلاس قرار گرفتند.