سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی کشاورز – شهرضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا گروه شیمی
علی کاظمی باباحیدری – شهرکرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد گروه شیمی
خدیجه توکلی هفشجانی – شهرضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا گروه شیمی

چکیده:

در این تحقیق به بررسی و مطالعه رفتار جذب شیمیائی گازهای دو اتمی همچونCO2بر روی سطوح نانو تیوب کربن تک دیوارهSWCNT)و۰و ۸)در فاز گازی وتوسط برنامه گوسین انجام می شود.برای این کار مولکول های گاز را در سه حالتCenter و bridge و Topبه دو شکل افقی و عمودی به سطح نانو تیوب کربن نزدیک کرده و توسط متدbasisset و B3lyp6-31Gبرای نانو تیوب و مولکول گاز و مولکول گاز و نانوتیوب در فاصله های مختلف محاسبه گردید تا طی این عمل پایدارترین حالت جذبی بدست آید ودر مرحله بعد با ثابت نگه داشتن فاصله نانو تیوب از مولکول گازی طول پیوند مولکول گاز را تغییر می دهیم. برای بدست آوردن انرژی جذب کلی باید انرژی نانولوله ومولکول گاز را به طور جداگانه بدست آورده سپس باانرژی جذب سطحی مولکول گاز که ازتماس برروی سطح نانو لوله بدست می آید جمع می کنیم. سپس خصوصیات ساختاری نیترومتان ،دی متیل سولفوکسید، بنزن و… احاطه کننده نانو لوله کربن تک دیوار ومخلوط آنها مطالعه شده وتاثیرات حلال روی انرژی جذب وممان دو قطبی بررسی شد