سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سید رسول موسوی حاجی – دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران
سیده مونا موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران
جواد علایی مقدم – عضو هیات علمی دانشگاه زابل

چکیده:

استان گیلان به عنوان یکی از مناطق تاریخی و باستانی، دارای محوطهها، بناها و سازههای معماری گوناگون از کهنترین ادوار تادوران معاصر است که هر یک دارای عظمت و ویژگیهای منحصر به فردی میباشند. از جمله این بناهای و محوطههای تاریخی میتوان به قلعهها و بناهایی با کاربرد نظامی و دفاعی در این استان اشاره نمود که خود شاهدی بزرگ در اهمیت این منطقه در دورههای مختلف تاریخی است. قلعهها و بناهای نظامی در استان گیلان کهمحدوده زمانی از دوران اشکانی تا دوران صفویه را دربر میگیرند، با توجه به محل ساخت و هدف سازنده، دارای شکل و ساختار متفاوت هستند. اینقلعهها را بر اساس محل ساخت، میتوان به سه دسته عمده: قلعه- های جلگهای، قلعههای کوهپایهای و قلعههای کوهستانی تقسیم نمود. هر یک از این دستهها نیز با توجه به هدف ساخت به دستههای کوچکتری با کاربرد مختلف تقسیم میشود که مطالعه و بررسی هر یک در روشن ساختن زوایای تاریک تاریخ و معماری منطقه نقش بسزایی دارد. در این مقاله نگارندگان برآنند تا با مطالعه قلعههای تاریخی استان گیلان به بررسی ویژگیهای معماری و سبک شناسی این نوعبناهابپردازند و سیر تحول قلعههای گیلان را از دوران اشکانی تا دوران صفویه مورد کنکاش قرار دهند