سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا سلیمی جزی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی شفیعی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پوشش های سرامیکی پاشش پلاسمایی به طور گسترده ی به عنوان پوشش های مانع حرارتی مورد استفاده قرار گرفته اند. در این پژوهش ذرات پودر مولایت و مخلوط ذرات پودر سیلیکا و آلومینا برای پوشش دهی به وسیله فرایند پاشش پلاسمای بر روی فولاد زنگ نزن مورد استفاده قرار گرفتند. میکروساختار و مورفولوژی هر دو پودر و نیز پوشش ها همچنین فازهای تشکیل شده ودرجه کریستالیزاسیون مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان تخلخل د رپوشش رسوب کرده با ذرات پودر مولایت اولیه کمتر از پوشش تهیه شده از ذرات مخلوط شده است. میزان کریستالیزاسیون پوشش تهیه شده از ذرات پودر مخلوط شده بیشتر از پوشش حاصل از ذرات پودر مولایت میباشد. منحنی های DTA پوشش تهیه شده با استفاده از ذرات پودر مخلوط شده نشان داده است، کریستالیزاسیون فازهای آمورف باقیمانده همانند مولایت و آلومینا در پوشش اتفاق افتاده است.