سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوالفضل شاه آبادی – عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
نیما نیلفروشان – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

آلودگی هوا یکی از مشکلات مهم بهداشتی است که میتواند بر سلامت جامعه اثر نامطلوب بگذارد. از سویی دیگر عمدهترین کانال تضمین توسعهی پایدار ۳ در جوامع برقراری کیفی سلامت افراد است. با توجه به اهمیتکلیدی آلودگی هوا و سلامت در چشمانداز توسعه جوامع، مطالعه حاضر به بررسی و مقایسه اثرات آلودگی هوا ۱۹۹۵ میپردازد. – بر شاخصهای سلامت کشورهای منتخب سندچشمانداز و توسعهیافته طی دوره ۲۰۰۹نتایج مطالعه تجربی بیانگر آنکه وضعیت شاخصهای سلامت و اقتصادی کشورهای منتخب سندچشمانداز در مقایسه با کشورهای توسعهیافته ضعیف و نامطلوب میباشد. زیرا کشورهای توسعهیافته با کنترل گازهای سمی و ذرات ریز جامد و مایع در هوا توانستهاند، شکاف زیادی در شاخصهای سلامت با کشورهای منتخب سندچشمانداز ایجاد کنند. کشورهای سوئیس، نروژ و سوئد بهترین وضعیت شاخصهای سلامت و اقتصادی را در بین کشورهای توسعهیافته دارا میباشند درحالیکه کشورهای ایران و ترکیه ضعیفترین عملکرد را به خود اختصاص دادهاند.