سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا ربانی –
حمید تقی بیگی حسین آبادی –
مهدی فرزانه فر –

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه اثر کوتاه مدت کشش ایستا و پویا بر روی قدرت عضلانی اندام فوقانی مردان ورزشکاران بود. 16 ورزشکار رشته ووشو که تجربه تمرین با وزنه را نداشتند در سه جلسه جداگانه، پیش از آزمون قدرت یک تکرار بیشینه پروتکل های گرم کردن بدون کشش، 3 نوبت 30 ثانیه ای انجام حرکات کششی ایستا و یا حرکات کششی پویا را پییش از اندازه گیری متغیر وابسته اجرا کردند. در هر جلسه پس از پروتکل های پیش آزمون، یک تکرار بیشینه آزمودنی ها در حرکت پرس نیمکت با استفاده از وزنه های آزاد اندازه گیری شد. در بررسی اثر منفرد کشش های ایستا یا پویا در مقایسه با عدم انجام حرکات کششی، نتایج نشان داد که استفاده از حرکات کششی ایستا یا پویا موجب بهبود معنی دار قدرت بیشینه می شود (P≤0/05) ولیکن در مقایسه نوع حرکات کششی، تفاوت معنی داری در استفاده از کشش های ایستا یا پویا در بهبود قدرت بیشینه وجود نداشت (P≤0/05). بنابراین نتیجه گرفته می شود که تجربه تمرین با وزنه می تواند عاملی مهم در واکنش ها به حرکات پیش از اجرا باشد.