سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم ربانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، باشگاه پژوهشگران جوان، نجف آباد،
مینا وارث – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علیرضا ربانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، باشگاه پژوهشگران جوان، نجف آباد،

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر اندازه گیری پایایی آزمون اسکوات دیواری و همچنین بررسی و مقایسه اثر کوتاه مدت کشش ایستا و پویا بر روی استقامت عضلانی اندام تحتانی زنان جوان بود. به همین منظور 18 دانش آموز دختر هنرستان تربیت بدنی بجز شرکت در یک جلسه بمنظور آشنایی، 2 جلسه برای آزمودن پایایی آزمون اسکوات دیواری، در سه جلسه جداگانه پیش از آزمون اسکوات دیواری بصورت تصادفی تحت تأثیر شرایط بدون کشش، 3 نوبت 30 ثانیه ای کشش ایستا و یا پویا قرار گرفتند. نتایج نشان داد که آزمون اسکوات دیواری پایایی بالایی داشته (R=0/89) و شاخص معتبر از استقامت عضلانی اندام تحتانی است. همچنین نتایج نشان داد که استفاده از کشش ایستا یا پویا موجب کاهش معنی دار استقامت عضلانی هم طول در دختران جوان می شود (P≤0/05). بررسی های آماری نشان داد که تفاوت معنی داری در کاهش اجرای ناشی از کشش های ایستا یا پویا وجود ندارد (P≤0/05). بنابراین نتیجه گرفته می شود که انجام کشش های پیش از فعالیت استقامت عضلانی موجب افت در اجرا خواهد شد.