سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابوالمحسن حاجی امیری – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
عیسی ارجی –
هوشمند صفری –

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی سازگاری 15 رقم از ارقام تجارتی داخلی و خارجی زیتون در محل ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو در سال 1386 در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درامد تاریخ گلدهی ارقام از دهه اول فروردین تا نیمه دوم ا ردیبهشت ماه ادامه داشت. نتایج آزمایش نشان داد که رقم سویلانا با 6/18 کیلوگرم میوه دردرخت در بین پانزده رقم دارای بیشترین عملکرد و روغنی رودبار با 1/04 کیلوگرم کمترین عملکرد را نشان داد بیشترین وزن میوه و گوشت مربوط به رقم کنسروالیا به ترتیب با 4/12 و 3/19 گرم و ارقام کرونائیکی با 0/8 و والانولیا با 0/76 و 0/45 گرم بترتیب کمترین و زن و گوشت میوه را داشتند. رقم کرونائیکی با 48/35 درصد بیشترین درصد ماده خشک میوه را دارا بوده و رقم کنسروالیا با 32/28 درصد کمترین درصد ماده خشک میوه را داشت.