سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابوالمحسن حاجی امیری – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
عیسی ارجی –
رحمت اله غلامی –

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی سازگاری 11 رقم از ارقام تجارتی کاشته شده زیتون در محل ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو در سال 1386 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. تاریخ گلدهی ارقام از دهه اول فروردین تا نیمه دوم اردیبهشت ماه ادامه داشت. نتایج آزمایش نشان داد بیشترین درصد تشکیل میوه در رقم کرافولیا با 6 درصد و کمترین آن در رقم کالامون با 0/25 درصد بدست آمد. بیشترین وزن و گوشت میوه بترتیب با 4/92 و 3/16 گرم در رقم جلت و کمترین آنها بترتیب با 0/77 و 0/5 در رقم کرافولیا مشاهده شد. بیشترین درصد ماده خشک میوه با 38/62 درصد در رقم کایلتیه و کمترین آن با 24/68 درصد در رقم کالامون دیده شد.