سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

سیدموسی پورموسوی – استادیار دانشگاه امام حسین (ع)
دنیا عباسی کسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
محمدهادی پوینده – دکتری جغرافیای سیاسی

چکیده:

امروزه در برداشت از امنیت و احساس آن افزون بر نبود تهدید، وجود شرایط مطلوب براى تحقق اهداف و خواسته هاى جمعىنیز مد نظر است. سرمایه اجتماعى افراد و گروه ها را در دستیابى به منافع عمومى نظیر امنیت و احساس آن و عملکرد موثرنهادهاى حکومتى یارى مى رساند. در این خصوص تحقیق پیش رو با هدف سنجش متغیرهای سرمایه اجتماعی موثر بر احساسامنیت اجتماعی شهر تهران در دو منطقه 1 و 12 شهر تهران مورد بررسی قرارگرفته است. برای سنجش سرمایه اجتماعی از 7مؤلفه و 30 گویه و برای امنیت اجتماعی از 5 مؤلفه و 22 گویه استفاده شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی مبتنی بر استفادهاز پرسشنامه دارای روایی و پایایی است. حجم نمونه تحلیل شامل 310 نفردر هر منطقه است. برای سنجش و ارزیابی متغیرهایمورد مطالعه ازنرم افزار SPSS استفاده شده است.آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که سرمایه اجتماعی در همه ابعاد مورد سنجش آن یعنی تعامل پذیری،همبستگیاجتماعی،مسئولیت پذیری،اعتماد اجتماعی،هنجارگرایی،مشارکت اجتماعی و رضایت شغلی و درآمد با متغیر وابسته تحقیق یعنیامنیت اجتماعی در دو منطقه دارای رابطه معناداری می باشد.