سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی فرامرزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
فرشید صالح پیله رود – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد
حسین مصطفایی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد
روزبه مردان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

در این تحقیق به منظور ارزیابی 17 رقم کلزا در شرایط دیم و تأثیر خشکی بر خصوصیات مورفولوژی و فنولوژی، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی نشان داد، بین ژنوتیپ ها از لحاظ صفات عملکرد دانه و روغن، درصد روغن، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن دانه در بوته و تعداد روز تا جوانه زدن و رسیدن اختلاف معنیدار وجود دارد. بین ژنوتیپها از لحاظ صفت تعداد روز تا گلدهی اختلاف معنی داری مشاهده نشد. ارقام Hyola401 ،Shiralee Alexandra و Magent دارای بیشترین عملکرد دانه، درصد روغن، عملکرد روغن، ارتفاع بوته، تعداد خورجین در بوته و تعداد دانه در خورجین متوسط و بالا بودند. نتایج حاصل از همبستگی خطی صفات نشان داد که عملکرد دانه با صفات عملکرد روغن، ارتفاع بوته، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین و وزن دانه در بوته، تعداد روز تا جوانه زدن و رسیدن همبستگی مثبت و معنی داری دارد. رابطه خطی بین عملکرد دانه و اجزا عملکرد با استفاده از تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که بین رگرسیون اختلاف معنی دار در سطح احتمال 1 درصد وجود دارد. ضریب رگرسیون صفات وزن هزاردانه و وزن دانه در بوته معنی دار بود.