سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرزین رضایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
یونس بادآورنهندی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
بهنام صمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه رابطه بازده سهام با کیفیت سود می باشد. در این پژوهش رابطه بازده سهام و کیفیت سود با استفاده از الگوهای لویز، بارتون- سیمکو و پنمن مورد بررسی قرارگرفت. تحلیل داد ههای گردآوری شده در این پژوهش با استفاده از روشهای تحلیل رگرسیون مقطعی و آزمون مقایسات زوجی انجام شد .سپس فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی 390 سال- شرکت( 65 شرکت) عضو نمونه طی دوره زمانی 1383-88نشان داد برازش رگرسیون با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو معنی دار و الگوی پنمن بی معنی م یباشد . الگویلویزارتباط قویتری با بازده سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو دارد. لذا، تفاوت معناداری بین سه الگوی لویز، بارتون-سیمکو و پنمن وجود دارد .