سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر رحمتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
علیرضا طلایی – استاد
علی مومن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
مسعود موسوی رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی

چکیده:

به منظور مقایسه سازگاری پنج رقم گلابی (چینی ، شاه میوه، ویلیامز، اسپادونا، و فاوریت دگلاس ) تحت شرایط اقلیمی کرج طرحی در قالب بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار با درختان 11 ساله گلابی انجام شد. این تحقیق در ایستگاه تحقیقات گروه علوم باغبانی دانشکده باغبانی و گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کیلومتر 5 جاده کرج – محمدآباد در فصل رویشی سال 85 انجام گرفت. شاخصهای کمی و کیفی میوه شامل: طول تک میوه ، قطر تک میوه نسبت طول به قطر L/D تک میوه، وزن تک میوه، مواد جامد محلول عصاره PH,TSS عصاره میوه مقدا ر اسید آلی قابل تیتراسیون TA درصد خاکستر میوه، درصد ماده خشک میوه، شاخص طعم میوه TSS/TA مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارقام در تمامی صفات دارای تفاوت معنی داری بودند.