سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شریعتی – کارشناس دانه های روغنی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طﺒیعی کردستان
ابوالقاسم خدابنده – پژوهنده بخش دانه های روغنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمد کوهساربستانی – کاشناس خاکشناسی
صلاح الدین کمانگر – عضو هیئت علمی گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طﺒیعی کردستان

چکیده:

تعداد 14 رقم جدید آفتابگردان به اسامی Euroflor و Hysun 33 -7 ، Sour -6 ، Master -5 ، Hysun 36 -4 ، Lakumka -3، Azargol و Hysun 25 -13 ، Sirena -12 ، Armavireski -11 ، Zaria -10 ، Alestar -9 ، Progress Favorite -14 در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات دیم قاملو مورد مقایسه قرار گرفتند، تا رقم یا ارقام مناسب و سازگار منطقه در شرایط دیم تعیین شوند. بعد ازآماده کردن زمین در اواخر اسفند و کشت آزمایش و سبز شدن بذور، در طول دوره رشد گیاه آفتابگردان یادداشت برداری خصوصیاتی از قبیل تاریخ جوانه زدن بذر، طول دوره رویش، ارتفاع بوته، قطر طبق، قطر ساقه، وزن هزار دانه، عملکرد بذر، درصد روغن و … برای هر رقم انجام خواهد شد.در پایان هر سال آزمایش تجزیه واریانس ساده انجام و در پایان سال دوم تجزیه مرکب، جهت تعیین اثر سال و اثرات متقابل سال و رقم برروی دادهها انجام شد و چنین نتیجه گردید.