سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عالیه امامی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اذربایجان غربی
شهناز عاشوری –
رقیه رضوی –
ملیحه همایونی فر –

چکیده:

استان اذربایجان غربی یکی از مناطق مهم تولید گوجه فرنگی بوده و صنایع تبدیلی آن نیز مورد توجه می باشدبه منظور انتخاب ارقام پرمحصول و سازگار به شرایط منطقه بررسی و تعیین میزان اثر اجرای عملکرد بر آن و دسته بندی ارقام از لحاظ خصوصیات مختلف در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی طی دو سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کهریز 25 رقم مقایسه شدند. نتایج نشانداد بیشتر ارقام دارای رشد نیمه محدودی بوده و حساسیت کمی به ناهنجاریهای فیزیولوژکی نشان میدهند رقم سلب جینو زودرسترین و کال جی ان دیررس ترین ارقام بود براسسا نتایج تجزیه واریانس مرکب صفات تفاوت معنی داری بین ارقام مشاهده گردید. عملکرد با تعداد میوه در سطح 1% و مواد جامد محلول با تعدادمیوه در سطح 5% همبستگی مثبت نشان داد. همبستگی عملکرد با تعداد روز تا میوه دهی و تعداد میوه با وزن میوه در سطح 1% منفی بود.