سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جمال داودی – گروه فیزیک، دانشکده علوم دانشگاه زنجان
کیاندخت رناسی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان
سپیده سلطانی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان

چکیده:

در این پژوهش به بررسی و مقایسه چهار پتانسیل بین اتمی تجربی به عنوان پتانسیلهای برهمکنشی، بین اتم های فلز مس پرداخته ایم. پتانسیلهای که مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از ساتن – چن ، کوانتم ساتن – چن، مورس و لنارد جونز. هدف ما از بررسی و مطالعه آنها، شناسایی پتانسیلهایی است که بهترین توافق را با نتایج تجربی خواص گرمایی فلز مس برای ما ایجاد کنند. این کار را با تکنیک شبیه سازی دینامیک مولکولی در آنسامبل NPT انجام داده ایم. با استفاده از این پتانسیلها کمیت هایی از قبیل نقطه ذوب، انرژی همدوسی، ظرفیت گرمایی ویژه در فشار ثابت و ضریب انبساط طولی را برای این فلز محاسبه کرده و نتایج حاصل از شبیه سازی را با هم و با مقادیر تجربی مقایسه می کنیم. با مقایسه این کمیتها، به این نتیجه رسیدیم که مقادیر محاسبه شده از پتانسیل کوانتم ساتن- چن با مقادیر تجربی توافق خوبی دارند. بنابراین نیروی محاسبه شده از این پتانسیل بر دیگر پتانسیلها برتری داشته و نتایج دقیق تری از خواص گرمایی فلز مس فراهم می کند.