سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا قانع – کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
اسماعیل حسن زاده – دانشیار، دانشگاه اصفهان
عباسعلی علی اکبری بیدختی – استاد ، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

محیط زیست مناطق ساحلی در اثر تغییرات تراز دریا خیلی آسیب پذیر میباشد. بنابراین تغییرات تراز دریا میتواند باعث بوجود آمدن فرآیندهای فیزیکی زیادی در محیط گردد. لذا پیشبینی تغییرات تراز دریا از ضروریترین نیازهای اطلاعاتی مرتبط با محیط دریاست. برای این مهم، روش- های گوناگونی وجود دارد. در این مطالعه که روی سواحل بندرعباس انجام گرفته است ارتباط پارامترهای هواشناسی از قبیل فشار، دما و سرعت باد بر تراز دریا مورد بررسی قرار گرفته، از تکنیک شبکهی عصبی مصنوعی جهت پیشبینی تغییرات تراز دریا استفاده شده است . داده های جزر و مدسنجی از سازمان نقشه برداری و اطلاعات جوی از سازمان هواشناسی به طور ماهانه و برای یک دوره 10 ساله از سال 1990 الی 1999 مورد استفاده قرار گرفته است شبکهی عصبی مورد استفاده دارای 4 لایه و در هر لایه میانی 6 نورون، بهترین حالت پیش بینی را تولید می کند که نتایج قابل اطمینانی در ترمهای ضریب همبستگی با 0.93=R و خطای مربعی میانگین RMS برابر 22.6 میلیمتر، در مقایسه با مشاهدات واقعی برقرار است. بنابراین روش پیشنهادشده توانست بطور موفقیتآمیزی برای پیشبینی تراز دریا در منطقه مورد مطالعه مورد استفاده قرار گیرد.