سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده فاطمه شمس – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه فردوسی م
احد ضابط – استادیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه فردوسی مشهد
جلیل وحدتی خاکی – استاد، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این پژوهش که به منظور بررسی برخی فاکتورهای سنتز احتراقی (از قبیل: دمای آدیاباتیک، دمای احتراق، زمان احتراق دمای اشتعال و زمان اشتعال) فرایند تولید کامپوزیت با تخلخل بالای (حدود % 80TiC/Al2O3صورت گرفتهاست، از روش افزودن عوامل گاززا به مخلوط پودرهای واکنشدهنده و سپس سنتز احتراقی نمونههای خام استفاده شدهاست. در حین انجام آزمایشات دما و زمان واکنش سنتز احتراقی تولید کامپوزیت های متخلخلTiC/Al2O3در حضور عوامل گاززای مختلف ثبت شده است و سپس منحنیهای دما-زمان بدستآمده از لحاظ تاثیر عوامل گاززا بر روی پارامترهای سنتز احتراقی مورد تحلیل قرار گرفتهاست. مشاهده شدهاست با افزایش میزان مواد گاززا در یک فشار ثابت، علاوه بر افزایش زمان اشتعال نمونه ها دمای اشتعال هم افزایش پیدا کرده و دمای احتراق نمونه ها هم کاهش یافته است. با استفاده از نرم افزارfactsage به محاسبه دماهای آدیاباتیک سیستم در شرایط افزودن عوامل گاززای مختلف و مقایسه داده های حاصل شده با شرایط تجربی پرداخته شده است.