سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کوروش جواهرده – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه گیلان
کامران مبینی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه تربیت دبیر
سیدمهدی فاطمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه تربیت دبیر ش

چکیده:

یکی از فرآیند های تولید قطعات پلاستیکی فرآیند تزریق پلاستیک می باشد . در این روش پلیمرخمیری با فشار وارد محفظه یا محفظه هایی می شود این محفظه ها توسط جریان آب عبوری از میان مجاری قالب خنک می شوند . در این تحقیق با در نظر گرفتن یک هندسه خاص برای قطعه دو پارامتر مهم یعنی قطر کانالهای خنککاری و تعداد کانالهای خنککاری به کمک نرم افزارمولدفلوMoldflow بررسی شدهاند و نتایج قابل قبولی بدست آمده است. نتایج نشان میدهد افزایش تعداد کانالها تاثیر بسیار زیادی در پایین آوردن زمان خنککاری در قالب دارد و بر خلاف تصور، زیاد کردن قطر کانال تاثیر اندکی در پایین آوردن این زمان دارد. در بخش دوم تحقیق جهت تایید نتایج بدست آمده، به کمک ضرایب تجربی در انتقال حرارت Shape factor نمودارهایی حاصل شده که نتایج بدست آمده در نرمافزار مولدفلو را تایید میکند.