سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داریوش عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تهران
سیدضیاءالدین شفائی – استاد دانشکده معدن، دانشگاه تهران
محمد نوع پرست – استاد دانشکده معدن، دانشگاه تهران
علیرضا جبین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مطالعه فرآیند لیچینگ اسیدی منگنز مجموعه معدن جنوب سبزوار مورد بررسی قرار گرفت وسعی شد پارامترهای تأثیرگذار بر میزان استخراج فلز منگنز از سنگ معدن مذکور مشخص گردد. برایاین منظور، نمونه معرفی از معادن منگنز جنوب سبزوار تهیه شد و مورد بررسیهای کانی شناسی قرار گرفت. نتاج نشان می داد که کانی منگنزدار نمونه پیرولوزیت بوده و حاوی 13 درصد منگنز 3/45درصد آهن و 50 درصد سیلیس می باشد. برای بررسی فرآیند لیچینگ و پارامترهای مؤثر آن، 2آزمایش شامل 4 پارامتر متغییر، با به کارگیری نرم افزارDX7و براساس روش طراحی آزمایش سطحپاسخResponse Surface Methodology) طراحی و انجام گرفت. 4 پارامتر میزان اسید سولفوریک اسید اگزالیک، زمان و درجه حرارت به عنوان پارامترهای تأثیرگذار بر میزان بازیابی فرآیند استخراج منگنز از سنگ معدن در نظر گرفته شدند. نتایج تحلیل آزمایشات نشان می داد نقطه بهینه فرآیند لیچینگ اسیدی پیرولوزیت در میزان 7 درصد اسید سولفوریک، 43 گرم بر لیتر اسید اگزالیک، دمای 65 درجه سانتیگراد و زمان 65 دقیقه میباشد که در این شرایط بازیابی 93/44درصد حاصل میشود. همچنین، افزایش هر 4 پارامتر مذکور باعث افزایش بازیابی می شوند ولی تأثیر افزایش میزان اسید سولفوریک از سایر پارامترها شدیدتر تر بوده است. این مطالعه به خوبی نشان میدهد استفاده از لیچینگ اسیدی در پرعیار سازی پیرولوزیت روش بسیار مؤثری بوده و پارامترهای انتخاب شده در این مطالعه در انجام فرآیند مذکور و دست یابی به بازیابی مناسب برای پیرولوزیت پیشنهاد می شوند