سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد ملکوتیان – دکترای مهندسی بهداشت محیط
مهدی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
امیرحسین محوی – دکترای مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

رنگهای سننتتیک از آلاینده های متداول در فاضلابهای صنایع رنگرزی هستند تخلیه این فاضلاب ها به درون آبهای پذیرنده علاوهبر جنبه های زیباشناختی ایجاد مشکلات جدی زیست محیطی و کاهش فعالیت فتوسنتز محیط های آبی می نماید فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته الکتروشیمیایی ازجمله فرایند الکتروفنتون بهره برداری ساده و قدرت بالایی در معدنی سازی آلاینده ها دارند دراین مطالعه عوامل موثر برعملکرد این فرایند با هدف تعیین شرایط بهینه جهت حذف رنگ و COD از محلول آبی حاوی رنگ Reactive Blue 19 مورد بررسی قرارگرفت. این پژوهش مطالعه ای تجربی است که در نیمه اول سال 89 درمقیاس آزمایشگاهی انجام شده است نمونه های سنتتیک حاوی رنگ Reactive Blue 19 با استفاده از پودررنگ و آب مقطر دوبارتقطیر تهیه و به سلول پایلوت الکتروشیمیایی کهدارای دو الکترود آند و کاتد از جنس آهن و کربن بود منتقل گردید با افزودن یونهای Fe2+ به نمونه برقراری اختلاف پتانسیل الکتریکی فرایند الکتروفنتون آغاز گردید پس از آن و درزمانهای مشخص از سلول پایلوت الکتروشیمیایی نمونه برداری انجام و با اندازه گیری غلظت رنگ و میزان cod کارایی فرایند بررسی گردید. براساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که فرایند الکتروفنتون علاوه برحذف رنگ توانایی کاهش چشمگیر فرایند الکتروفنتون درحذف رنگ Reactive Blue 19 هستند.