سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا کاظمی – کارشناسی ارشد مواد مرکب دانشگاه مالک اشتر
غلام علی فرزی – استادیار دانشگاه حکیم سبزواری
فروزان کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد نانو پلیمر دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در این پژوهش پارامترهای مختلف توزیع نانو لولههای کربنی مطالعه و اثر هر پارامتر بر روی توزیع نانو لولههای کربنی بااستفاده از نرمافزار تاگوچی و اثر نانو لولههای کربنی بر روی خواص مکانیکی و الکتریکی نانو کامپوزیت پلی پروپیلن/ نانو لولههای کربنی در شرایط قابل قبول مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از نرم افزار تاگوچی با در نظر داشتن پارامترهای یاد شده طراحی آزمایش انجام شد، بعد در شرایط حاصل از نرمافزار و به کمک مخلوط کنداخلی نمونهها تهیه شده و از نمونههای ساخته شده، آزمون خواص مکانیکی و الکتریکی گرفته میشود و دادههای بهدست آمده را به نرمافزار تاگوچی داده تا تاثیر هر پارامتر را روی خواص مکانیکی و الکتریکی نشان دهد با بررسی نمودارهای که از نرمافزار تاگوچی به دست آمده تاثیر هر کدام از پارامترها بر توزیع نانو لولهها کربنی را روی خواصمکانیکی و الکتریکی قابل مشاهده است و با وزن دادن به خواص مکانیکی و الکتریکی نقاط قابل قبول برای هر کدام از پارامترها به دست میآید نتیجه حاصل از این کار، پارامترهای دمای اختلاط، سرعت اختلاط، دمای اختلاط تاثیر زیادی روی رسانایی الکتریکی نانو کامپوزیت ندارند ولی درصد وزنی نانو لولههای کربنی، رسانایی الکتریکی نانو کامپوزیت را بسیار افزایش میدهد همچنین دمای اختلاط کم، سرعت زیاد، زمان متوسط باعث افزایش خواص مکانیکی میشود و افزایش درصد نانو لولههای کربنی ابتدا باعث افت خواص مکانیکی میشود که با افزایش مقدار نانو لولههای کربنی خواص مکانیکی نیز افزایش مییابد.