سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهاب شفائیان – دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت – ماهشهر
وحید ویسی – خوزستان-ماهشهر -دفتر تحقیق و توسعه پتروشیمی امیرکبیر
سوده مظهرمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک – دانشگاه بوعلی سینا
عرفان زیاری فر – دانشجوی مهندسی نفت – امیدیه

چکیده:

آب نقشی حیاتی و تأثیرگذار در زندگی موجودات زنده دارد. این ماده حیاتی که مقدار آن در کشور ما ناکافی است به وسیله تخلیه فاضلابهای صنعتی، زیستگاههای مسکونی، دفن غیر فنی مواد زاید، مصرف غیر اصولی کودهای شیمیایی پیوسته آلوده میشود. در این میان فاضلابهای صنعتی و به خصوص پساب- های صنایع نفت و انرژی سهم عمده و مخربتری در آلودگی آبها دارند. در این پژوهش ضمن معرفی مهمترین پارامترهای پساب در صنایع نفت و انرژی که عبارتند از روغن، کل جامدات معلق، کدورت، اکسیژنخواهی شیمیایی و اکسیزنخواهی زیستی، به بررسی تأثیر این پارامترها بر محیط زیست پرداخته شده است. سپس روشهای تصفیه پساب مورد مطالعه قرار گرفته است. این روشها در قالب چهار سیستم DAF ،API تصفیه بیولوژیکی لجنهای نفتی و سیستم تصفیه شبنم خورشیدی دستهبندی شدهاند. با مطالعات صورت گرفته و استفاده از نتایج تجربی گردآوری شده توسط واحدهای صنعتی، راهکارهایی در جهت بهبود کارایی سیستمهای تصفیه پساب ارائه شده است. نتایج حاصل از بررسیها مؤید این مطلب است که استفاده از منعقد کننده فریک کلراید و کمک منعقد کننده آنیونیک پلی الکترولیت در سیستم API راندمان واحد را افزایش میدهد. به علاوه استفاده از سیستم DAF بعد از خروجی از API موجب بهبود در فرآیند تصفیه پساب خواهد شد. تصفیه بیولوژیکی لجنهای نفتی که توسط میکروارگانیسمها انجام میشود روش نوینی بوده که مراکز معدودی در ایران از این روش بهره میگیرند. با این روش پساب باقیمانده میتواند به عنوان مادهای غیر سمی برای کود در جنگلکاری بازیافت شود. در مناطقی که زمین فراوان و ارزان و میزان تابش نور خورشید زیاد باشد برای تصفیه پسابهای نمکی و آلوده، سیستم تصفیه شبنم خورشیدی میتواند اقتصادی باشد.