سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن توفیقی ثابت قدم – گروه مهندسی مکانیک، دانشکدهی فنی دانشگاه گیلان،
صبا قربانی – گروه مهندسی مکانیک، دانشکدهی فنی دانشگاه گیلان
مهدی برجی – گروه مهندسی مکانیک، دانشکدهی فنی دانشگاه گیلان
کاظم آتشکاری – گروه مهندسی مکانیک ، دانشکدهی فنی دانشگاه گیلان

چکیده:

در این مقاله، سیستم ترکیبی متشکل از سیکل تولید توان آب و آمونیاک و پیل سوختی اکسید جامد صفحهای مورد مطالعهی پارامتری قرار گرفته است. کارکرد سیستم ترکیبی مد نظر به گونهایست که سوخت مرکب گازی متشکل از متان، هیدروژن، مونوکسید کربن، دیاکسیدکربن و بخار آب وارد پیل سوختی شده و توان الکتریکی پاک تولید مینماید. سپس حرارت گاز خروجی پیل سوختی از طریق بکارگیری یک بازیاب حرارتی، انرژی لازم برای تولید بخار سیال کاری سیکل تولید توان آب و آمونیاک را فرآهم میآورد. عملکرد تولید توان پیل سوختی اکسید جامد صفحهای دما متوسط در مقیاس بستهی هزار سلولی، با استفاده از مدل الکتروشیمیایی پیل شبیهسازی شد. سیکل تولید توان آب و آمونیاک نیز به صورت ترمودینامیکی و با اعمال معادلات بقای جرم اجزا و انرژی مدلسازی گردید. تأثیر تغییر دما و فشار کاری توربین و همچنین دبی سوختورودی به پیل سوختی بر راندمان حرارتی سیستم مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن در قالب نمودار و جدول ارائه گردیده است. با توجه به نتایج، ترکیب پیل سوختی و سیکل تولید توان آب و آمونیاک قابلیت رسیدن به راندمان بالای % 05 را نوید میدهد