سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرزانه مستاجران – دانش آموخته دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
مریم امین زاده – دانش آموخته دانشگاه پیام نور اصفهان
حمیدرضا عشقی زاده – دانشجوی دکتری
آزاده صدرارحامی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

چکیده:

مرحله جوانه زنی و استقرار گیاهچه درتعیین تراکم نهایی بوته درواحد سطح دارای اهمیت است تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان تحمل به شوری و خشکی و عوامل موثردرمرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه دوگونه شورزیست منطقه باتلاق گاوخونی اصفهان انجام شد دراین آزمایش تیمارهای مختلف شوری و خشکی برروی دو توده Aleuropus lycopsoides ی Aleuropus littoralis باعث کاهش درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی و میانگین زمان جوانه زنی هر دوتوده شد نکته جالب توجه دراین زمینه این بود که درپتانسیلهای پایین تر شوری بردرصد جوانه زنی بیشتر از خشکی بود.