سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجتبی رازانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی معدن، گروه مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت
مرتضی احمدی – دانشیار مهندسی معدن

چکیده:

یکی از مسائل مهم در مهندسی ژئوتکنیک و مهندسی سنگ، مسئله پایداری شیب می باشد، که در طراحی معادن روباز، احداث بزرگراهها، دیواره سدها، زمین لغزه ها و موارد دیگر مطرح می شود. در این مقاله از سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی(ANFIS ) به منظور ساخت یک شبکه فازی- عصبی برای پیش بینی مقادیر فاکتور ایمنی برای شیب های خاکی همگن استفاده شده است. برای آموزش وتست شبکه از یک بانک اطلاعاتی شامل 195 آنالیز پایداری، به وسیله برنامه تعادل حدی Slide5 استفاده شده است. ورودی های مدل به ترتیب، ارتفاع شیب، وزن مخصوص خاک، چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک، زاویه شیب و ضرایب لرزه ای قائم و افقی می باشد و خروجی فاکتور ایمنی می باشد. شبکه ارائه شده برای ورودی ها دارای توابع عضویت مثلثی و برای خروجی دارای توابع عضویت ثابت می باشد. در نهایت مقایسه نتایج حاصل از شبکه فازی-عصبی و بانک اطلاعاتی مورد استفاده کارایی مناسب مدل نهایی را در پیش بینی ضریب اطمینان نشان می دهد.