سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

سعیده بهراملوئیان – گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
یوسفعلی عابدینی – گروه فیزیک ، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
حبیب اله عصاره – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
مجتبی صالحی – گروه فیزیک ، دانشگاه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی زنجان

چکیده:

مصرف انرژی به خصوص انرژیهای ناشی از سوختهای فسیلی اثرات مخربی همچون تغییر شرایط اقلیمی، اثرات گلخانهای،گرمایش شدید زمین گرمایش جهانی ، بارش بارانهای اسیدی و افزایش مواد سرطانزا، دود وعوامل آلاینده در محیط زیست را با خود بههمراه دارد.افزایش روز افزون جمعیت موجب افزایش تقاضابرای انرژی است و نیازمند یک استراتژی متوازن و درازمدت است که شامل را ه کارهای متفاوت و خاص و به صورت منطقهای نظیر بهرهگیری بیشتر از منابع انرژی جایگزین، تکنولوژی تولید بهینه انرژی و استفاده از تکنولوژی انرژیهای پاک توسط بخشهای خصوصی است. بنابه گزارشهای برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، تقریباً نیمی از برق تولیدی جهان امروزه از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر تأمین میشود و این درحالی است که هزینههای تولید انرژیهای خورشیدی و بادی بسرعت روبه کاهش است. هدف از این تحقیق ارزیابی استان زنجان از نظر پتانسیل انرژی خورشیدی و شناسایی پهنههای دریافت انرژی خورشیدی برای بهره گیری . در این کار ضمن بهره گیری از داده های تابش اندازه .بهینه از آن برای تأمین یک انرژی پاک و تجدیدپذیر و پایداراست گیری شده در ایستگاه هواشناسی زنجان و برخی ایستگاه های مجاور استان، از برخی روابط مانند فرمول آنگسترم-پریسکات با استفاده از داده های هواشناسی همچون ابرناکی، ساعت آفتابی، تابش برای نقاط دیگر استان مورد محاسبه قرار داده ایم نقشه GIS پتانسیبل انرژی پتانسیل خورشیدی ارزیابی و با استفاده ازAHP سپس با بکار گیری نرم افزارمتلب و تحلیل های پهنه بندی ارائه شده اند.. نتایج این تحقیق نشان داد که استان زنجان از دریافت انرژی خورشیدی دارای پهنههای دریافت بسیار قوی و فوقالعاده قوی میباشد. به خصوص نقاطی در جنوب و جنوب شرقی استان مستعد احداث نیروگاه میباشد