سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نیازعلی سپهوند – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

ایران از کشورهای خاستگاه مرکز تنوع و از مهمترین تولید کنندگان پیاز است برای شناسایی نمونه های با پتانسیل تولیدمناسب، ارزیابی صفات مورفولوژی تعداد 215 نمونه از کلکسیون پیازهای ایرانی بانک ژن گیاهی ملی و سه رقم شاهد قرمز آذرشهر، سفید کاشان و سفید قم در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کرج براساس طح اگمنت کشت شدند. دراین تحقیق داده های بدست آمده از ارزیابی نمونه مورد بررسی و شاهدها براساس طرح بلوکهای کامل تصادفی تجزیه واریانس گردید. سه شاهد پیاز به عنوان تیمار و تعداد 12 بلوک به عنوان تکرار در نظر گرفته شد. تجزیه واریانس برای عملکرد سه شاهد دارای اختلاف معنی دار بود. مقایسه میانگین عملکرد شاهدها نشان داد که رقم سفید قم عملکرد بیشترو پس از آن به ترتیب سفید کاشان و قرمز اذرشهر قرار داشت.