سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اعظم احمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب
محمدعلی ززولی – استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
محمدتقی قانعیان – استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

چکیده:

امروزه یکی از عمده ترین مشکلات بهره برداری از تاسیسات آب آشامیدنی و صنعتی خوردگی و رسوبگذاری می باشد که یک واکنش فیزیکی شیمیایی است و در لوله های انتقال و توزیع آب باعث پایین آمدن کیفیت اب و کاهش عمر تاسیسات می شود این تحقیق با هدف تعیین پتانسیل خوردگی و رسوبگذاری آب آشامیدنی شهر منوجان درسال 89 انجام گرفت جهت تعیین این تحقیق مطابق دستورالعملهای مذکور در کتاب مرجع روشهای استاندارد آزمایشهای آب و فاضلاب 144 نمونه از 8 ایستگاه نمونه برداری تعیین شده در شبکه توزیع شهر منوجان برداشت و مورد آنالیز قرارگرفت جهت تعیین کیفیت شیمیایی و اندیسهای خوردگی پارامترهای درجه حرارت PH قلیاییت کل جامدات محلول سختی کلسیم سولفات کلراید و هدایت الکتریکی کلسیم منیزیم بیکربنات اندازه گیری شد پتانسیل خوردگی و رسوبگذاری نیز با استفاده از اندیسهای خوردگی لانژلیه رایزنر ، پوکوریوس، و تهاجمی تعیین شد براساس یافته های تحقیق مقادیر میانگین و انحراف شاخصهای لانژلیه، رایزنر، پوکوریوس و تهاجمی به ترتیب برابر 0/48±0/17 و7/3±0/44 و7/78±0/42 و12/2±0/13 می باشد. بررسی اندیسهای خوردگی نشان میدهد که براساس اندیس لانژلیه آب رسوبگذار بوده و برطبق اندیس رایزنر و پوکوریوس خورنده و طبق اندیس تهاجمی فاقد خوردگی می باشد.