سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهری اذانی – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
اصغر رئیسی کاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریز یشهری
غریب بناوند – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مجتبی سفلایی شهربابک – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

دفاع همیشه از مهمترین الزامات پایداری استقلال و امنیت کشورها بوده و خود دفاع پدافند بدو صورت پدافند عامل و پدافند غیرعامل م یباشد دفاع غیرعامل بدون نیاز به عامل انسانی ازابزار شرایط و موقعیتهایی درمقابله با دشمن از آن استفاده می شود هدف این پژوهش بررسی پدافند غیرعامل درمنازل مسکونی نمونه موردی بروجن است دراین پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت و اساسی بصورت تحلیلی توصیفی که با استفاده از بررسی میدانی و توزیع و تکمیل پرسشنامه بین 192 نفر و همچنین از نرم افزارSPSS صورت گرفته است یافته های این پژوهش نشان دادکه از بین کسانی که آموشهای لازم در زمینه کاهش تاثیرات مخرب دیده اند و در کاربرد مصالح با استحکام در ساخت و ساز منزلهای مسکونی استفاده نموده اند مخاطرات طبیعی نتوانسته تاثیرات کیفی و تخریبی ایجاد کند و همچنین بین نقش صداوسیما درآمادگی در مقابل سوانح و حوادث و استفاده از مصالح مستحکمدر ساخت منازل مسکونی ارتباط وجود داشته و آموزشهای لازم جهت کاهش تاثیرات مخرب و رعایت اصول درزمینه های عدم استقرار زیرپنجره های شیشه ای لوسترهای بزرگ و اشیا سنگین درهنگام استراحت افراددر مکانهای سانحه خیز بسیار موثر بوده است.