سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید عباسی – استادیار گروه مهندسی مواد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
شهرام خیراندیش – استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
جلال حجازی – استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
یوسف خرازی – استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله پدید ههای چروکیدگی و ترک دار شدن سطحی فولاد هادفیلد در حین تغییر شکل پلاستیک بررسی م یشود.نقش عواملی چون انرژی نقص انباشتگی، مکانیز مهای تغییر شکل پلاستیک و میزان کرنش در تحلیل این رفتار موردبررسی قرار م یگیرد. نمونه هایی از فولاد هادفیلد به روش ریخته گری دقیق با مقادیر مشخص ی از کربن، منگنز و آلومینیم و در نتیجه با انرژی نقص انباشتگی متفاوت تولید شدند. نمونه ها در دمای محیط تحت آزمون کشش قرار گرفتند.چروکیدگی و ترک های سطحی به همراه مکانیز مهای تغییر شکل پلاستیک این فولادها با استفاده از میکروسکو پهای نوری و الکترونی روبشی مورد ارزیابی قرار گرفت. مشاهدات نشان داده است که چروکیدگی در فولادهای آستنیتی منگنزی مرتبط با مکانیزم دوقلویی در آنها است. این مکانیزم تغییرشکل به علت ایجاد چرخش در دانه ها سبب چروکیدگی در سطوح آزاد دان هها و در ادامه تر کدار شدن م یگردد. همچنین مشاهده شده است که این چروکیدگی و تر کدار شدن با افزایش کرنش، بیشتر و خش نتر م یگردد.