سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حامد بیگلری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
ادریس بذرافشان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
علیرضا دهشیبی – دانش آموخته مهندسی شیمی تجزیه

چکیده:

تامین آب سالم و بهداشتی و حفاظت منابع از الودگی یکی از دغدغه های کنونی دولت و مراکز تصمیم گیری است لذا لزوم جلوگیری از تخریب منابع آبی با شناسایی اندازه گیری آلاینده ها ووضع و اجرای قوانین بیش از پیش اهمیت پیدا می کند در این راستا و جهت نیل به این مهم پروژه اندازه گیری فلز سنگین آلومینیم در پهنه منابع آب زیرزمینی و شبکه توزیع آب آشامیدنی استان سیستن و بلوچستان جهت تعیین مقدار فعلی این آلاینده و شناسایی منابع بیشتر از حد استاندارد میزان آلومینیوم تعریف و اجرا شد دراین مطالعه پس از کسب اطلاعاتی در زمینه موقعیت منطقه وجایگاه منابع آب مورد استفاده در استان سیستان و بلوچستان 871 ایستگاه آبی درپهنه استان انتخاب و آزمایشات PH کدورت، TDS و فلز الومینیوم مطابق با روشهای استاندارد با دو بار تکرار دراین منابع از فروردین ماه 88 لغایت فروردین ماه 89 انجام پذیرشت در بررسی مقادیر فعلی فلزآلومینیوم متوسط میانگینبیشینه کمینه و انحراف معیار کل منابع آب زیرزمینی استان بهترتیب 0/015 ، 0/059 ،0/0004 و 0/012 برحسب mg/l تعیین سپس با استفاده از نرم افزار GIS پراکندگی این فلز در سفره آبی استان ترسیم گردید. در نهایت با توجه به استاندارد اعلام شده درکشور می توان عنوا ن کرد که مقادیر این فلز دراین دوره زمانی درمحدوده استاندارد بوده و لذا استفاده از آب این منابع هیچگونه عارضه ی بهداشتی مرتبط با این عنصر را ایجاد نخواهد کرد.