سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ماریا زیادلو – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه منابع طبیعی وکشاورز
عبدالحسین طاهری – گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

نماتد سیست سویا H. Glycines مهم ترین عامل بیماریزای سویا دربسیاری ازکشورهای تولیدکننده سویا در دنیا و ایران میباشد.این نماتد بدون بروز علایم مشهود در اندام های هوایی باعث کاهش شدید محصول می گردد. تعیین پراکندگی جمعیت این نماتد در خاک در کنترل این بیماری مؤثراست. طی این تحقیق در فواصل زمانی تیر، مرداد، شهریور و مهرماه سال 1387 از مزارع سویایی که سابقه آلودگی شدید داشتند به صورت تصادفی نمونه برداری شد. نمونهها با دو روش دستگاه فنویک و سانتریفوژ اسخراج گردید نمونه های جداسازی شده در سال قبل ملاک شناسایی قرار گرفتند و با منابع معتبر تطبیق داده شد. در این بررسی از حدود یک کیلوگرم خاک که با هر دو روش فنویک و سانتریفوژ استخراج شد حدود 400 تا 300 سیست ترکیده و خالی جدا شد. با توجه به اینکه در سالهای گذشته مناطق نام برده که نمونهبرداری از آن جا صورت گرفته است، کانون مهم آلودگی سویا به نماتدسیست بودند و با توجه به نمونه برداریهای مکرر و عدم وجود سیست سالم درمزارع بر اساس بررسی های به عمل آمده دو حالت به ذهن می رسد: 1- مزارعی که نمونه برداری از آنجاانجام شد زیر کشت رقم DPX بود که این رقم نسبت به سیست سویا مقاوم گزارش شده و 2-براساس داده های هواشناسی زمستان قبل ازنمونه برداری پایین ترین درجه حرارت 13 – درجه بوده است که احتمال ترکیدن سیست ها وازبین رفتن تخم ها و لاروها دراین دما موجود می باشد. نتیجه قطعی علت نیافتن سیست سالم سویا در خاک های مزارع سویای گرگان در دست بررسی است و درگزارشات بعدی اعلام می گردد.