سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم محمد پور نظر آبادی – دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهرداد آقایی – دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این تحقیق به بررسی ویژگی های پوشش های حاصل از عملیات سطحی دوتایی به روش نفوذ فعال حرارتی د رمحیط مذاب، بر فولاد ابزار DINI.2714 پرداخته شد د رابتدا کروم دهی در ۱۰۵۰ درجه سانتی گراد به مدت ۴ ساعت و سپس عملیات بوردهی د ردماهای ۹۵۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۵۰ درجه سانتی گراد در زمان ها یمتفاوت (۲-۶ ساعت) در حمام بوراکس مذاب انجام گردید. این پوشش ها از طریق مشاهدات میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی، آنالیز پراش اشعه X، طیف سنجی تفرق انرژی اشعه X و میکروسختی مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات ریز ساختاری ( XRD و SEM ) تشکیل لایه ی پوششی کروم بوراید با مورفولوژی همواره، همراه با سختی بالا را تایید نموند. تلفیق آنالیز نقطه ای و پروفایل سختی توزیع عناصر بر سطح مقطع نمونه مشخص نمود. علاوه بر این، بررسی سینتیکی نشان داد که رابطه ی پارابولیکی میان ضخامت لایه و زمان عملیات وجود دارد. از طریق این بررسی نفوذ کذوم عامل کنترل کننده سرعت رشد پوشش می باشد.