سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه زارع زاده – دانشجوی کارشناس ارشد سیستماتیک اکولوژی
علیرضا نقی نژاد – عضوهیئت علمی دانشگاه مازندران

چکیده:

جنگلهای پست خزری تشکیل دهنده بخشی ازجنگلهای شمال کشور هستند این جنگلها که بازمانده اواخر دوران سوم زمین شناسی هستند درسه استان گیلان مازندران و گلستان پراکنده اند جنگل نور واقع درشهرستان نور استان مازندران ازجمله جنگلهای پست می باشد که تاکنون مطالعه فلوریستیک دقیق و جامع روی آن صورت نگرفته است از انجا یی که پوشش گیاهی هرمنطقه نشان دهنده شرایط محیطی آن منطقه است شناسایی و معرفی رستنی های یک منطقه دارای اهمیت ویژه ای می باشد بررسی گونه های جمع آوری شده از جنگل تنوع زیستی بالا را نشان میدهد افرا انجیلی بلوط توسکا سفید پلت لرگ و ممرز ا زجمله گونه هایی هستند که دربخشهای مختلف جنگلدیده می شود