سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی کریم پور کوچک علیا – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران سازه
نعمت قاجری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامهر یزی شهری دانشگاه تبریز
هیمن شهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز
محمدرضا حمیدیه – داشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

رشد ناموزون شهرها و عدم برنامه ریزی بلندمدت در مورد رشد شهرها باعث پیامدهای محیطی از جمله الودگی هوا و اب، تخریب جنگلها و اراضی کشاورزی، همچنین اثرات اجتماعی و اقتصادی انهانظیر افزایش تفاوتهای اقتصادی ، جدایی گزینی اجتماعی و هزینه های زیرساختی، تحت الشعاع قرارگرفته است پیامدهای منفی چنین پدیده ای در کشور ما با محدودیت شدید اقلیمی و حساسیت بالای اکوسیستمهای طبیعی و انسانی مواجه است بسیار بالا است بویژه انکه روند مذکور بدون برنامه ریزی با برنامه ریزی ضعیف توام باشد برای بررسی و ارزیابی اثار گسترش انفجاری و کم تراکم مناطق در شهر در عرصه های کشاورزی در تحقیق حاضر تغییرات کاربری زمین شهرستان بوکان با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+,T M در طی سالهای ۱۹۹۱ الی۲۰۰۲ مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است.