سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیده پاک مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد
مرضیه دهقانی – دانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین جعفری ثانی – استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی چالش های مدیریتی در سازمان آموزش و پروش استان آذربایجان غربی از منظر دبیران صورت پذیرفته است. روش این پژوهش توصیفی و از نوع مقایسه ای می باشد. جامعه مورد بررسی، شامل کلیه دبیران آموزش و پرورش این استان می باشند. ۱۱۰۸ دبیر انتخاب و با استفاده از پرسشنامه چالش های مدیریتی مورد ارزیابی قرار گرفته و داده های حاصل با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون t تک نمونه ای تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های این پژوهش نشان داد که از نظر دبیران آموزش و پرورش:۱- انتصاب مدیران بر اساس شایسته سالاری صورت نمی پذیرد (۸۰/۰ t=،۰۱ /۰ p>). 2-مشکلات ایجاد شده در سازمان آموزش و پرورش، مربوط به قوانین مدیریتی حاکم بر آن نمی باشد(۷۴/۱- t=،۰۱ /۰ p>). 3- مدیران در تمامی سطوح از کفایت لازم برخوردار نیستند(۱۸/۰ t=،۰۵ /۰ p>). 4-تعیین مدیران در سطوح مختلف، مطابق با آیین نامه های اجرایی انجام نمی پذیرد(۷۸/۲-> t=،۰۵/۰ p).