سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فهیمه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
قدرت رحیمی میانجی – استاد گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ایوب فرهادی – استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محسن قلی زاده – استادیارگروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

؛AKIRINs از جمله AKIRIN2، فاکتورهای هسته ای حفاظت شده هستند که در پاسخ های ایمنی ذاتی نقش دارند و برای دفاع در برابرباکتریهای گرم منفی مورد نیاز هستند. علاوه بر این، ژن AKIRIN نقش مهمی را در میوژنسیز اسکلتی ایفا می کند و به عنوان یک ژن کاندید عملکردی مسئول ماربلینگ مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر به منظور شناسایی جهش در جایگاه اگزون 5 این ژندر گوسفندان نژاد لری بختیاری و زل انجام گرفت. خون گیری به طور تصادفی از تعداد 150 راس از هریک از نژادهای لری بختیاری وزل انجام و سپس استخراج DNA با استفاده از روش نمکی بهینه یافته صورت گرفت. یک قطعه 454 جفت بازی از ناحیه اگزون 5 ژنAKIRIN2 با استفاده از یک جفت آغازگرهای اختصاصی طراحی شده، توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) تکثیر شد. به منظورردیابی فرم های متفاوت آللی در این جایگاه مارکری از تکنیک PCR-SSCP استفاده شد. نتایج حاصله از تکنیک مورد استفاده، حاکی از عدم وقوع جهش در جایگاه مورد مطالعه می باشد و تمامی نمونه های تعیین ژنوتیپ شده از گوسفندان لری بختیاری و زل دارایژنوتیپ یکسان (مونومورف) بودند.