سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی بیت اللهی – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
اعظم نعمتی –

چکیده:

بررسی های دینامیکی ۱ رخداد زمین لرزه ها از دیدگاه مطالعات پیش نشانگرهای زلزله بعنوان پیش نشانگر های کوتاه مد ت و میان مدت در حیطه و شاخه پیش نشانگرهای زلزله شناختی اهمیت قابل ملاحظه ای دارد . در مطالعه زمین لرزه ها و برآورد خطر پذیری لرزه ای و همچنین مطالعات خطر زمین لرزه ۲ و بررسی های لرزه خیزی مناطق مختلف، میزان و تعداد زمین لرزه های روی داده در یک ناحیه شاخص خو بی برای ارزیابی میزان لرزه خیزی آن ناحیه می باشد . در این مطالعه نشان داده می شود که جانمائی بیشینه های چگالی زلزله های استان تهران و اطراف آن الگوی خاصی دارد که از این الگو می توان در مطالعات پیش نشانگری لرزه ای و برآورد نواحی فعال لرزه زمین ساختی استفاده نمود .