سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محیالدین محمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا رحیمی پور – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمود غضنفری – کارشناس ارشد بخش اکتشافات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

محدوده طلادار آلوت در حد فاصل جنوبشرقی شهرستان سردشت و شرق بانه واقع میباشد که از نظر ساختاری در زون سنندج- سیرجان قرار دارد. به دلیل کوهستانی بودن منطقه، بررسی ژئوشیمیایی رسوبات آبراههای در پی جوییهای ناحیهای بسیار حائز اهمیت میباشد. شناسایی مناطق کانهزایی شده و پنهان با استفاده از روشهای نوین و ارائه الگوی مناسب عناصر ردیاب برای بررسی پتانسیلهای امیدوار کننده با مؤثرترین روش در منطقه آلوت کردستان، هدف این پژوهش و گامی در جهت بهینه سازی عملیات اکتشافی است. دراین راستا، تعداد 835 نمونه از رسوبات آبراههای واقع در برگه 1:100000 آلوت برداشت شدکه بعد از آمادهسازی برای 20 عنصر پایه و ردیابهای آنها، مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفتند. بعد از حصول نتایج تجزیه، در مرحله پردازش دادهها، با خنثیسازی اثر مؤلفه سنژنتیک جوامع سنگی بالادست ، یک جامعه همگن کلی براساس شاخص غنیشدگی بدست آمد. با استفاده از روشهای آماری تک متغیره (ns+x) و چند متغیره (آنالیز فاکتوری و خوشهای)، دادهها مورد پردازش قرار گرفته و بیهنجاریهای موجود در منطقه شناسایی شدند. نتایج حاصل از به کارگیری روش آنالیز خوشهای بر روی دادههای منطقه، نشان دهنده پاراژنز بودن عناصر Mo ،Sb ،As ،Au و Hg با یکدیگر میباشد که این امر کانهرایی طلا در منطقه را تایید مینماید.. نتایج حاصل از آنالیز فاکتوری نیز پاراژنز بودن این عناصر را در فاکتور سوم نشان داد. با توجه به الگوی ثبت بیهنجاریهای زئوشیمیایی فاکتور سوم و عناصر پاراژنز، شش محدوده امیدبخش طلادار در منطقه ثبت شدند.