سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

عبدالله سیف – دکترای جغرافیای طبیعی،عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
تیمور کولیوند – دانشجوی کارشناسی ارشد،هیدرو ژئومورفولوژی

چکیده:

در این مقاله به بررسی نقش ارتفاعات گرین در پدافند عامل و ایجاد امنیت در مراکز جمعیتی غرب کشور بههنگام وقوع جنگ و مکان یابی سایت های راداری در این منطقه می پردازیم.هدف از این مقاله،بررسی نقشژئومورفولوژی لندفرمهای دامنه جنوبی ارتفاعات گرین در دفاع عامل از دیدگاه مختصصان و کارشناسان پدافندی بهمنظور بهرهبرداری از ارتفاعات مذکور به هنگام وقوع جنگ و استفاده از ویژگیهای ژئومورفولوژیکی و اقلیمی آنهاجهت به حداکثر رساندن قابلیت های سایت های راداری در شناسایی اهداف پرنده و موشکهای دشمن متخاصم دراطراف مرزهای غربی کشور و عمق دادن به دفاع عامل جهت خنثی سازی و یا کاهش پیامدهای حملات خصمانه برعلیه شهرهای غربی کشورمی باشد. بنابراین در این پژوهش بر مبنای ارزش استتار،اختفاء و پوشش لندفرم های گرینوتحلیل داده های جغرافیای طبیعی و انسانی برداشتی از منطقه در محیط نرم افزارهای mapper Global, Surfer, Gis سه مکان مناسب برای احداث سایت راداری جهت پوشش هوایی شهرهای غربی کشور و امن کردن آسمان کشور در زمان بحران ها معرفی شده است.و در نهایت نقشه پدافندی منطقه مطالعاتی بر اساس ارزش پدافندی هرلندفرم ارائه شده است و اقدام به محاسبه مساحت نقاط کور برای احداث سایت های راداری نموده و بصورت نقشهارائه شده است.