سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احمد ارشادی – استادیار
مهدی کلهری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بو
علیرضا طلایی – استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده:

در مطالعه حاضر ژنوتیپ ناسازگاری 32 رقم سیب، 22 رقم گیلاس، 16 رقم بادام و 3 رقم گلابی ایرانی با استفاده ازروش های مولکولی تعیین گردید . با استفاده از ایزوآنزیم ریبونوکلئازهای خامه گل و تکثیر اختصاص ی آلل ها به روش پی سی آر در 32 رقم سیب ایرانی 15 آلل خودناسازگاری شناسایی شد. تعیین توالی محصول پی سی آر مشخص نمودکه آلل های 27S وS23 ،S22 در واقع یک آلل مشابه با نام های مختلف هستند . در 22 رقم گیلاس ایرانی، به طور کلی 7 آلل ناسازگاری شناسایی گردید الل های S4,S3 دارای بیشترین فراوانی بوده و به ترتیب در 14 و 12 رقم تکثیر و شناسایی گردیدند . از مجموع ارقام گیلاس ایرانی مورد بررسی نه رقم دارای ژنوتیپ S3S4 بوده و با هم دگرناسازگارند . در 16 رقم بادام ایرانی مورد بررسی 14 آلل ناسازگاری شناسایی گردید الل های S2,S7 , S11 دارای بیشترین فراوانی بوده و هر کدام در 4 رقم شناسایی گردیدند . دو آلل جدید نیز در ارقام بادام ایرانی شناسایی و موقتاً نامگذاری شدند . در2 رقم گلابی ایرانی، دو آلل و در یک رقم تنها یک آلل ناسازگاری شناسایی شد . شناسایی ژنوتیپ ناسازگاری ارقام برای انتخاب گرده زای دگرسازگار مناسب، ضروری می باشد.