سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبداله درگاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا
علی الماسی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
کیومرث شرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا
مجتبی محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا

چکیده:

فنل یکی از ترکیبات آروماتیک بوده که بدلیل سمیت بالا و حضور آن در پسآب های صنایع، بایستی نسبت به حذف آن و جلوگیری از آلودگی آبهای پذیرنده اقدام نمود. بهترین و کم هزینه ترین روش تصفیه پسآب های آلوده به فنل و ترکیبات فنلی، استفاده از روشهای تصفیه بیولوژیکی است. هدف از این تحقیق بررسی کارایی برکه تثبیت بی هوازی در حذف فنل و سایر ترکیبات آلی از فاضلاب پلایشگاه نفت کرمانشاه می باشد.این مطالعه از نوع تجربی تحلیلی بوده که برکه تثبیت بی هوازی ای در مقیاس آزمایشگاهی با ابعاد 1×1×0/2 متر با استفاده از ورقه فایبرگلاس با ضخامت mm 6 طراحی، ساخته و راه اندازی گردید. زمان ماند هیدرولیکی برکه بی هوازی در این مطالعه 2 روز و بار هیدرولیکی آن 95 لیتر در روز منظور گردید. بار آلی برای برکه بی هوازی 100 گرم در مترمکعب تامین شد. پس از راه اندازی و بذرپاشی و تثبیت بیولوژیکی، نمونه برداشت شد. در این مطالعه فنل با غلظت اولیه mg/l 100 به ورودی پایلوت اضافه شده، سپس پارامترهای NH3، PO4، فنل به ترتیب در طول موج nm 425، 690، 500 توسط دستگاه اسپکتروفتومتر Varian مدل UV-120-02 برای هریک از نمونه ها و همچنین TCOD، SCOD، TBOD، SBOD، pH و ORP آنها اندازه گیری گردید. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که راندمان حذف پارامترهای NH3، PO4، فنل، TCOD، SCOD، TBOD، SBOD در برکه بی هوازی به ترتیب 51/91%، 64/34%، 89/82%، 74/99%، 73/34%، 71/75%، 68/9% بدست آمد.نتایج نشان داد که برکه بی هوازی قابلیت حذف فنل و سایر ترکیبات آلی از فاضلاب پالایشگاه نفت با کارایی بالا دارد و با توجه به ویژگی های خوب این سیستم می توان از این سیستم بجای سیستم های گران و پیچیده ای استفاده کرد.