سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عذرا ستوده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر
مهدی احمدی مقدم – عضو هیأت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز
محمد صدیق مرتضوی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
بهرام اقایی – کارشناس بهداشت محیط، شرکت پتروشیمی

چکیده:

فلزات سنگین موجود در آب می توانند در غلظت های کم اثرات نامطلوبی بر سلامت انسان و محیط زیست گذاشته از جمله این فلزات سرب بوده که جزء آلاینده های متقدم به شمار می آید. روشهای متداول حذف فلزات سنگین از محیط های آبی شامل ترسیب شیمیایی، تعویض یون، جذب، فرایند های غشایی و تبخیر می باشد. بدین ترتیب برای حذف مؤثر فلزات سنگین از آب و فاضلاب نیاز مبرمی به توسعه روشی جدید وجود دارد برای پاسخ به این نیاز در سالهای اخیر مطالعات در زمینه نانو ذرات شدت گرفته است. رزین تبادل یون مورد استفاده در این تحقیق (Lewatit FO36) با اندازه 33/0 میلی متر با لایه ای از نانو ذرات آهن که سطح داخلی خلل و فرج بستر پلیمر را پوشانده، پوشش داده شده است. در این مطالعه تاثیر غلظت اولیه فلز، زمان تماس، pH و اثر حضور یون های (HCO3-,CL-,SO42-,PO42- ) مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ها نشان داده مطالعه سنتیک نانو جذب از معادلات سرعت درجه دوم کاذب و saturation پیروی می کند و ضریب همبستگی با داده های آزمایشگاهی بسیار بالا 0/99R2>) بوده است. مدلسازی ایزوترم نانو جذب سرب (II) به وسیله نانو ذرات آهن از مدل فروندلیخ-لانگموئر تبعیت می کند (0/899 (R2>. حداکثر ظرفیت نانو جذب (qm) سرب (II) 83/33میلی مول بر گرم بدست آمده است. pH بهینه برای نانو جذب سرب 8 بدست آمد. با توجه به نتیجه آزمایش نمونه آب واقعی مشاهده گردید با حضور این یون ها (HCO3-,Cl-,SO42,PO42-) در آب میزان ظرفیت تعادلی جذب نمونه واقعی آب 62/25 میلی مول بر گرم بدست آمد که این میزان برای آب مقطر1/33بیشتر از آب واقعی بوده است.