سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نصیرالدین عباسی – دانشجوی کاشناسی ارشد ژئوفیزیک، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
رضا قناتی – دانشجوی کاشناسی ارشد ژئوفیزیک، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
عبدالرحمن نظری – دانشجوی کاشناسی ارشد ژئوفیزیک، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مهمترین چالش هایی که محققین در اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میدان هیدروکربنی با آن مواجه بوده و همواره در رابطه با تخمین آن با عدم قطعیت فراوانی مواجه می باشند، تعیین توزیع مکانی ویژگی های مخزنی در میدان هیدروکربنی می باشد.از آنجا که تشخیص دقیق اطلاعات و توزیع خصوصیات مخزنی و بررسی تغییرات این خصوصیات فراتر از محدوده مخزنی نیز عامل مهمی بوده و راهنمای خوبی در جهت توسعه فازهای بعدی ازمخازن نفتی می باشد در طی بیست سال گذشته تحقیقات مهندسی نفت با استفاده از داده های لرزه ای در تشخیص ویژگی های مخزن پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته است. بطوریکه متخصصین با استفاده از تفسیر ساختارهای موجود در مقطع لرزه ای و همچنین وضعیت دامنه رد لرزه ها و انجام محاسبات مربوطه، موفق به شبیه سازی مدل پتروفیزیکی لایه های مخزنی و نهایتا تشخیص ویژگی های اساسی در مهندسی مخزن گردیده اند. اما به دلیل اینکه داده های لرزه ای از دقت کمتری نسبت به داده های چاه نگاری برخوردار بوده در نتیجه استفاده از داده های چاه اجتناب ناپذیرمی باشد. هدف از این مطالعه بررسی توانایی نشانگر انحنای حجمی در تعیین تخلخل می باشد بدین منظور نشانگر انحنای حجمی که از نرم افزار opendTect استخراج می گردد همراه با نشانگر مقاومت صوتی حاصل از وارون سازی داده های لرزه ای در نرم افزار همپسون فراخوانده می شود. در این مقاله نشانگر انحنای حجمی برای تخلخل مورد استفاده قرار گرفت و بهترین ترکیب با استفاده از رگرسیون چند متغییره برای تخمین تخلخل بررسی گردید.