سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی شیمی پاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحیده مقدسی کوزه کنان – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، ، ایران
مهرداد اکبرزاده – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، ، ایران
شهرام شاهرخی خانقاه – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، ، ایران

چکیده:

امروزه اسانس ها نقش مهمی در سلامت و زندگی انسان بازی می کنند. آنها در صنایع داروسازی، تغذیه و آرایشی بهداشتی استفاده می شوند. نعناع فلفلی (.Mentha piperita L) متعلق به خانواده Laminaceae، حاوی اسانس است و یکی از مهمترین گیاهان دارویی است. بدلیل نقش مهم آن در صنعت که یاد شد، تحقیقی به منظور ارزیابی اثر کود مایع جلبک دریایی بر اسانس نعناع فلفلی انجام شد. سطوح تیماری کود مایع جلبک دریایی (0، 1/5، 2 و 2/5 سانتی متر مکعب بر لیتر) بود. آزمایش در شهرستان خوی انجام شد. صفات اندازه گیری شده هم عملکرد اسانس، میزان منتول و میزان اسانس بود. طبق نتایج تجزیه واریانس کود مایع جلبک دریایی بر میزان اسانس، درصد وزنی و حجمی اسانس و میزان منتول اثر معنی دار نداشت. اگرجه کاربرد جلبک دریایی اثر معنی داری بر صفات اسانس نعناع فلفلی نداشت، تفاوتی بین تیمارهای کاربرد کودمایع جلبک دریایی و شاهد مشاهده می شود. بنابراین اسانس گیاهان تیمار شده با کود مایع جلبک دریایی بیشتر از شاهد بود. طبق نتایج، ما کاربرد کود مایع جلبک دریایی را به عنوان مکمل با دیگر انواع کود در نعناع فلفلی پیشنهاد می کنیم.