سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنگره چالشهای کود در ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جلال قادری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
خلیل حیدری – کارشناس ارشد تغذیه گیاهی سازمان جهاد کشاورزی
محمود شریعتمداری – اعضاهیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
فردین حامدی – اعضاهیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

چکیده:

با توجه به اثرات مخرب و زیان بار مصرف بی رویه کودهای شیمیائی، در حال حاضر کشور ما به عنوان وارد کننده بعضی از این نوع کودها از جمله کودهای فسفاته ، پتاسیمی و.. شناخته شده است و هر ساله رقم قابل توجهی از ثروت ملی، صرف واردات آنها می شود.محدودیت منابع ارزی، تخصیص یارانه و فراوانی و ارزان قیمت بودن کودهای ش یمیائی سبب گردیده است که اصول علمی و فنی تا حدودی در نظر نگرفته و به توزیع عادلانه و یکنواخت اقدام گردد و هم ین مسئله سبب مصرف بی رویه این نوع کودها ، آلودگی محیط زیست ، کاهش سطح حاصلخیزی خاکها و کیفیت محصولات زراعی و باغی ودر نهایت سلامت وامنیت غذائی جامعه را تهدید می کند. در سالهای گذشته گام های اساسی در ایجاد علمی نمودن کاربرد کودهای شیمیائی با ایجاد آزمایشگاههای تجزیه خاک وآب وگیاه،در سراسر کشور و ترویج مصرف به ینه کودها ی شیمیائی براساس آزمون خاک در محصولات زراعی و خاک وبرگ در باغات برداشته شد که متاسفانه در چند سال اخیر بنا به عللی، این مهم به بوته فراموشی سپرده شده است و بسیاری از آزمایشگاههای تجزیه خا ک وآب وگی اه با ورش کستگ ی مواجه شده اند.بنابراین برای برون رفت از مشکل فوق باید سیاستهای کودی در کشور بر اصول زیر استوار گردد تا روند مصرف کودهای شیمیائی را در کشور بهینه نمود: -1 حمایت عملی از صنعت تولید کود در داخل کشور (توسط بخش خصوصی) 2- هدفمند نمودن یارانه های ک ود (حذف – تدریجی یارانه ) 3- استفاده از سیستم توزیع هوشمند کودهای شیمیایی 4- خرید محصولات زراعی و باغی بر مبنای کیفیت 5 استفاده از کارشناسان نظام مهندسی کشاورزی در نمونه بردار ی صح یح از خا ک و برگ و ترو یج آن 6- بهره گ ی ری از کشاورزان پیشرو و شوراهای اسلام ی روستا در برگزار ی کارگاه ها ی آموزش ی مصرف به ینه ک ود 7- همچن ین تهی ه بروشورهای ترویجی ، برنامه های رادیو و تلویزیونی 8- برگزاری آموزش های چهره با چهره با کشاورزان.