سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

علیرضا صالحی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
معصومه لشکری – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده:

مقاله حاضرازطریق کاربرد روش تح لیل محتوا براساس قواعد مربوط به اعمال این روش و با استفاده ازیک پرسشنامه معکوس تحلیل محتوا متشکل از 38 سؤال بسته ، باز و نیمه بازبه بررسی م یزان پرورش و تقویت روحیه تحقیق وفرهنگ علم گرایی در دانش آموزان پرداخته و از هفده کتاب دررشته علوم انسانی ده کتاب واجد شرایط تحلیل شده است.هدف کلی این مقاله وقوف به کیفیت،توانایی،غناومحتوای کتب درسی دوره دبیرستان به مثابه ابزاری آموزشی درانتقال دانش ها،مهارت ها، متون ، فنون ، روش ها وارزش های مرتبط با شناخت علمی به دانش آموزان ونیزآمادهکردن آنان در کاربرد روش های علمی در شناخت پدیده هاوتقویت روحیه تحقیق و تتبع درآنهاست. با توجه به نتایج به دست آمده از رتبه بندی کتب مورد تحلیل و احتساب نمرات هر یک، کتاب ها در سه طبقه: منطبق با استانداردهای موردنظر، تا حدودی منطبق با استاندارهای موردنظر، غیرمنطبق با استانداردهای مورد نظر طبقه بندی می شوند