سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امید عشایری زاده – دانشجوی دکتری تغذیه طیور
بهروز دستار – دانشیار دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

چکیده:

کربوهیدراتهای سویا تقریبا 35 درصد از ماده خشک دانه سویا و 40درصد از ماده خشک کنجاله سویا را تشکیل می دهند. تقریباً نیمی از این کربوهیدراتها غیرساختمانی بوده و شامل قندهایی با وزن مولکولی کم، الیگوساکاریدها و مقدار اندکی نشاسته هستندNSP به دو گروه نامحلول (عمدتا سلولز) و محلول (عمدتا متشکل از پلیمرهای پکتین) تقسیم می شوند. طیور آنزیم هایی برای هیدرولیز این کربوهیدراتها ندارند و بنابراین هضم آنها توسط تخمیر میکروبی اتفاق می افتد. بازدهی استفاده از این کربوهیدراتها به ساختار شیمیایی، سطح واردسازی در جیره، گونه و سن پرنده بستگی دارد NSP محلول سبب افزایش ویسکوزیته مواد بلعیده شده، کاهش قابلیت هضم مواد مغذی و کاهش عملکرد رشد می شود. در حیوانات تک معده ای، باید به اثر ضدتغذیه ای NSP محلول بر قابلیت هضم و جذب مواد مغذی و به همان اندازه نیز به مزایا و مضرات محصولات تخمیر رودهای در میزبان توجه داشت. عوامل زیادی از قبیل رقم و ژنوتیپ، شرایط فرآوری و افزودن آنزیمها بر ارزش تغذیهای کربوهیدراتهای سویا موثر هستند. برای مثال، عصارهگیری توسط اتانول/آب ، بخش های کربوهیدراتی با وزن کم مولکولی همانند الیگوساکاریدها و بخشی ازپکتینهای محلول را حذف کرده و بخش نامحلولNSP را که عاری از فعالیت های ضدتغذیه ای است باقی می گذارد. این مقاله ترکیب و ساختار شیمیایی کربوهیدرات های دانه سویا را ارائه می کند و پیرامون اثرات تغذیه ای و ضدتغذیه ای آن بر هضم و جذب مواد مغذی در طیور بحث می نماید